Welkom Wie zijn wij? Coaching Therapie Verwijzers In beweging... BeeldTaal Tarieven Contact

Afspraken

Behandel opzet

Voor het eerste oriënterende gesprek neemt de cliënt de verwijsbrief van de huisarts en een geldig legitimatiebewijs mee. In dit gesprek wordt in het kort een probleeminventarisatie gemaakt. De cliënt krijgt vragenlijsten en testen mee om thuis in te vullen en stuurt deze erna in. Op basis van alle informatie wordt een behandelvoorstel gemaakt en hierover is overleg in het tweede gesprek. De praktijk AnderZ biedt geen crisis opvang. In geval van acute noodsituaties is de huisarts het geëigende adres.

Praktisch

Heldere afspraken worden gemaakt over tijd en plaats van de behandelgesprekken. Als de behandelaar niet in staat is de behandeling door te laten gaan is deze verplicht 24 uur van te voren af te zeggen. Zo niet, dan zorgt de praktijk voor vervanging. Gemaakte afspraken kunnen 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd, zonder kosten. Bij niet afzeggen door de cliënt worden de volledige kosten in rekening gebracht. In de praktijk AnderZ wordt niet gerookt.

 

Privacy

Gegevens worden geregistreerd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Betaling

Het is goed vooraf bij de eigen verzekering uit te zoeken of de behandeling vergoed wordt. Zie Tarieven. De cliënt krijgt een factuur en betaalt binnen drie weken na de factuurdatum rechtstreeks aan de praktijk. De factuur wordt dan door de cliënt zelf gedeclareerd bij de verzekering.

Klachtenregeling

De behandelaren bij Anderz werken volgens de beroepscode van de Nederlands Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP). Als de cliënt klachten over de behandeling heeft worden deze eerst besproken met de regiebehandelaar binnen de praktijk. Komt daar geen bevredigend resultaat uit dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging NVGzP.

Recht

In onopgeloste geschillen is het Nederlands recht van toepassing.